Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku

The University of Third Age

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
"Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych i wspólnych marzeń w jesieni życia"

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu a również:
- aktywizację społeczną i poprawę jakości życia ludzi starszych,
- wspieranie idei wolontariatu,
- kształcenie ustawiczne.

ZUTW pracuje w oparciu o comiesięczne szczegółowe programy zajęć, które grupują wydarzenia i spotkania w:
1. Wykłady, konferencje, seminaria, prelekcje, wykłady edukacyjne, wieczory edukacyjne, muzyczne, muzealne i wystawy;
2. Zajęcia upowszechniające wiedzę w klubach i zespołach;
3. Zajęcia w grupach ćwiczących pod okiem rehabilitantów i instruktorów;
4. Zajęcia w grupach językowych

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- Porady prawne, pomoc prawna
- Współpraca z administracją
- Status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- Ewaluacja
- Planowanie strategiczne i operacyjne
- Budowanie zespołu i zarządzenie nim
- PR i promocja organizacji
- Nowe technologie
- Aktywizacja lokalna
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji: www.utw.zgora.pl
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- e-learning
- doradztwo długofalowe, tutoring, coaching
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Aleja Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
68 453 26 51
68 453 26 51
poniedziałek - piątek 8.00-16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. własna siedziba
1992

Rejestry

0000013459
970397673
929-13-16-384
2004 roku

Ludzie organizacji

Zofia Banaszak - prezes zarządu
Elżieta Józefowicz - wiceprezes zarządu
Jadwiga Korcz-Dziadosz - sekretarz zarządu
Barbara Miller - skarbnik
Zofia Biniewska-Dobrzyńska - członek zarządu
884

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Fundacja"Ogólnopolskie Porozumienie UnwiersytetówTtrzeciego Wieku"

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Brane pod uwagę będą także sugestie darczyńców.
2004 r. - 2.245,65 zł.
2005 r. - 9.470,81 zł.
2006 r. - 11.083,03 zł.
2007 r. - 13.054,56 zł.
2008 r. - 14.960,30 zł.
2009 r. - 18.463,50zł.
2010 r. - 14.446,70 zł.
2011 r. - 15.149,00 zł.
2012 r. - 16.756, 60 zł
2013 r. - 13.219,60 zł.
- Ogólnie na działania statutowe