Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Misja
Zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną.
Zapobieganie patologiom w rodzinie.
Ochrona i promowanie praw dziecka.
Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Prowadzone działania
Ochrona praw dziecka.
Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych.
Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku zdrowych rówieśników.
Promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich
-prowadzenie świetlic i ognisk wychowawczych
nieodpłatnie
-pomoc materialna i rzeczowa
w placówkach TPD
-organizowanie kolonii letnich i zimowych oraz akcji lato i zima w mieście
-dożywianie
w placówkach TPD
2. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore
-turnusy rehabilitacyjne
-pomoc materialna i rzeczowa
-warsztaty

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Kredytowa 1a lok. 13
00-056 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 826 27 15
22 827 58 21
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów i dostosowanych wind.
2002

Rejestry

0000134684
015316272
525-22-65-692
2005 roku

Ludzie organizacji

Elwira Kurzajewska - skarbnik
Wiesław Kołak - prezes
Monika Jagodzińska - wiceprezes
Henryk Romańczuk - sekretarz
7747

Struktura

Oddziały: powiatowe - 24, dzielnicowe - 16; Koła - 313. W roku 2011 w Województwie Mazowieckim funkcjonowało 80 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD, 4 świetlice, 4 Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 8 punktów przedszkolnych, 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy, Świetlicę Edukacyjno - Terapeutyczną.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
za 2010r. - 276 498,70
- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Rozwój i tworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.