Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem - nr KRS: 0000033786

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
- WTWzK działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
- Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych.
- Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym.
- Budzenie wrażliwości społecznej i środowisk do działania na rzecz niepełnosprawnych.
- Organizacja turnusów, zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów itp.
- Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

Prowadzone działania:
1. Głównym programem jest przygotowanie się do już IX-tych Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i Paraspartakiady we współpracy z Urzędem Miasta Opole oraz MOPR w Opolu.
2. Programy w zakresie integracji, kultury, sportu, turystyki.
3. Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Św. Wojciecha 5
45-023 Opole
Polska
Opole
Opole
opolskie
jak wyżej
77 453 96 75
77 453 96 75
pon. - pt. w godz. 9.00 - 14.00, śr. w godz. 11.00 - 14.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000033786
531856968
754-26-77-234
2004 roku

Ludzie organizacji

Władysław Sztefic - prezes
Jan Skowron - wiceprezes
Czesław Smyk - sekretarz
Danuta Galiniewska - skarbnik
600

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Opolskie Forum Organizacji Społecznych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Organizowanie każdej pomocy w wyprowadzaniu osób niepełnosprawnych z ich domów, poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych imprez z dziedziny turystyki , sportu i rekreacji. Indywidualne wsparcie finansowe (z 1%) osobom niepełnosprawnym - refundacja w zakupie leków i rehabilitacji.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Zakup niezbędnych rzeczy do biura Stowarzyszenia (papier do ksero, tonery, środki czystości). Zakup opału , opłat - media (energia, woda). Koszty paliwa związane z dojazdem do biura i podopiecznych.
- Inne
Remont Stowarzyszenia.
W roku 2005 - około 1.500,00 zł.
W roku 2006 - około 1.300,00 zł.
W roku 2007 - około 4.000,00 zł.
W roku 2008 - około 8.000,00 zł.
W roku 2009 - około 12.000,00 zł.
W roku 2010 - około 13.000,00 zł.
W roku 2011 - około 10.000,00 zł.
W roku 2012 - około 17.000,00 zł.
W roku 2013 - około 7.000.00 zł.
W roku 2014 - około 13.000.00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Każda możliwa pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym związana z integracją leczeniem i rehabilitacją.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Niezbędne opłaty za media (energia, woda), środki czystości, papier do drukarki, tonery i inne niezbędne rzeczy związane z prowadzeniem biura.
- Inne
Indywidualna pomoc osobom niepełnosprawnym - refundacja za leki i rehabilitację. Dofinansowanie do wycieczki osobom niepełnosprawnym.