Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
- WTWzK działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
- Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych.
- Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym.
- Budzenie wrażliwości społecznej i środowisk do działania na rzecz niepełnosprawnych.
- Organizacja turnusów, zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów itp.
- Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

Prowadzone działania:
1. Głównym programem jest przygotowanie się do już IX-tych Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i Paraspartakiady we współpracy z Urzędem Miasta Opole oraz MOPR w Opolu.
2. Programy w zakresie integracji, kultury, sportu, turystyki.
3. Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Św. Wojciecha 5
45-023 Opole
Polska
Opole
Opole
opolskie
jak wyżej
77 453 96 75
77 453 96 75
pon. - pt. w godz. 9.00 - 15.00, śr. w godz. 11.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000033786
531856968
754-26-77-234
2004 roku

Ludzie organizacji

Janusz Stasiak - prezes
Jan Skowron - wiceprezes
Czesław Smyk - sekretarz
Danuta Galiniewska - skarbnik
1000

Struktura

Koło Chorych na Chorobę Parkinsona, Koło Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Sekcja Terapii Zajęciowej

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Opolskie Forum Organizacji Społecznych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Organizowanie każdej pomocy w wyprowadzaniu osób niepełnosprawnych z ich domów, poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych imprez z dziedziny turystyki , sportu i rekreacji. Indywidualne wsparcie finansowe (z 1%) osobom niepełnosprawnym - refundacja w zakupie leków i rehabilitacji.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Zakup niezbędnych rzeczy do biura Stowarzyszenia (papier do ksera , tonery, środki czystości). Zakup opału , opłat - media (energia, woda).
- Inne
Remont Stowarzyszenia.
W roku 2005 - około 1.500,00 zł.
W roku 2006 - około 1.300,00 zł.
W roku 2007 - około 4.000,00 zł.
W roku 2008 - około 8.000,00 zł.
W roku 2009 - około 12.000,00 zł.
W roku 2010 - około 13.000,00 zł.
W roku 2011 - około 10.000,00 zł.
W roku 2012 - około 17.000,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Każda możliwa pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym związana z integracją leczeniem i rehabilitacją .
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Niezbędne opłaty za media (energia, woda), środki czystości, papier do drukarki, tonery i inne niezbędne rzeczy związane z prowadzeniem biura.
- Inne
Indywidualna pomoc osobom niepełnosprawnym - refundacja za leki i rehabilitację. Dofinansowanie do wycieczki osobom niepełnosprawnym.