Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP

Elblag Association to Support Non-Govermental Initiatives

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich.

Obszary programowe ESWIP:

1. Wsparcie organizacji
Organizacje pozarządowe są przejawem aktywności obywateli, działają z własnej woli na rzecz dobra wspólnego. Organizacje stanowią istotny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Pełnią rozmaite funkcje w społeczeństwie: uczą pomagają, przeciwdziałają konsekwencjom społecznych nierówności, proponują innowacyjne rozwiązania, działają szczególnie w tych obszarach, którymi niewystarczająco zajmuje się administracja publiczna i nie jest nimi zainteresowany biznes. Organizacje są platformą współpracy ludzi, których łączą wspólne wartości, idee, zainteresowanie.

2. Współpraca z samorządem
Realizując swoją misję wspierania organizacji pozarządowych w naszym województwie ESWIP kreuje politykę dobrej współpracy trzeciego sektora z samorządem na szczeblach

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Wsparcie lokalowe: wynajem / użyczenie sali szkoleniowej
- Wsparcie techniczne: wynajem / użyczenie sprzętu
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP
Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
Polska
Elbląg
Elbląg
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
55 236 27 16
55 236 27 16
www.eswip.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000001316
170301592
578-10-91-298

Ludzie organizacji

Arkadiusz Jachimowicz - prezes zarządu
Teresa Bocheńska - wiceprezes zarządu
Teresa Wojcinowicz - członek zarządu
Beata Peplińska-Strehlau - członek zarządu
Maciej Bielawski - sekretarz zarządu
17

Struktura

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: