Siedziba

Adres rejestrowy:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
Szpitalna 5 lok. 3
Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. II piętro, schody.

Jest możliwość wizyt osobistych: poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 16.00.

Szybki kontakt

tel: 22 370 25 04

faks:

e-mail: of...@ofop.eu kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: federacja, związek stowarzyszeń

KRS: 0000169795

REGON: 01567861500000

NIP: 525-23-00-193

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Cele:
1. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
2. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
3. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.

Zadania:
1. Stworzenie mechanizmów umożliwiających ocenę przestrzegania przez organizacje członkowskie standardów wynikających z istniejącej Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
2. Zajmowanie stanowiska wobec budzących wątpliwości praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
3. Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności, w środowisku organizacji pozarządowych.
4. Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań.
5. Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych i przestrzegania ich przez wszystkie zainteresowane strony.
6. Zbieranie informacji dotyczących relacji trzeciego sektora z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości.
7. Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
8. Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora.
9. Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych;
10. Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej.
11. Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne.
12. Wzmocnienie reprezentacji organizacji pozarządowych w procesie partycypacji społecznej, w szczególności w monitorowaniu i podejmowaniu decyzji w zakresie wdrażania w Polsce Funduszy Europejskich, w szczególności:
- Wsparcie pozarządowych członków Komitetów Monitorujących;
- Monitoring działań pozarządowych członków Komitetów Monitorujących;
- Informacje na temat zasad działania Komitetów i promowanie ich działalności poprzez publikacje i portal internetowy;
- Formułowanie stanowisk OFOP w odniesieniu do procedur i dokumentów dokumentacji dotyczącej wdrażania FE;
- Prace analityczne i badawcze związanych z pracą Komitetów i działaniami pozarządowych członków.


National Federation of Non-Governmental Organizations

OFOP advocates for favorable environment of civil society and participates regulation influencing civil society operations. OFOP supports cross-sectoral partnerships and assist NGO representatives in institutional dialogue. We cooperate with voluntary organizations, watchdogs, and think-tanks to ensure ongoing discussion on the condition of the civil sector and areas of future change. OFOP is committed to share best practice and work towards effective involvement of citizens on European level through international cooperation and trans-border initiatives.

Objectives:
Developing cooperation and performance standards, and building a sense of identity of the third sector.
Advocacy in matters common to all NGOs.
Shaping social attitudes conducive to the third sector and building its positive image.

Tasks:
Establish mechanisms to assess compliance by member organizations of the existing standards under the Charter of Principles of NGOs.
Taking a stand against questionable practices related to the activities of NGOs.
Promotion of standards activities, particularly concerning their quality and effectiveness of NGOs environment.
Creating conditions for the exchange of both experience and resources, and disseminating best practices.
Working towards legislative changes relevant to NGOs needs.
Collecting information about the relationship of the third sector with the public authorities, especially those that are relevant to the practical implementation of the principle of subsidiarity.
Collecting information on the principles and practices related to the availability of funds for NGOs.
Building a reliable image of the third sector.
Drafting vision and strategies for the NGO sector.
Conducting work to animate civic activity.
Conflict resolution and mediation.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

OFOP liczy aktualnie 135 organizacji członkowskich.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Łukasz Domagała
prezes

Weronika Czyżewska-Waglowska
wiceprezeska

Karolina Dreszer-Smalec
wiceprezeska

Przemysław Dziewitek
członek zarządu

Iwona Janicka
członek zarządu

Dariusz Supeł
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy