Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Hallelu Jah"
Pretficza 5 lok. 4
53-328 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Adres biura:

Stowarzyszenie "Hallelu Jah"
Katedralna 4 lok. 14
50-328 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. I piętro, ale jest winda.

Jest możliwość wizyt osobistych: Poradnia uzależnień, program CANDIS - poniedziałki 14.00-18.00, środy 14.00-18.00, czwartki 14.00-18.00.

Szybki kontakt

tel: 504 134 712

faks:

e-mail: jma...@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Gadu-Gadu Skype

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000283158

REGON: 02060354000000

NIP: 899-26-21-122

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000283158. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie "Hallelu Jah", nr konta: 49 1560 0013 2000 1701 4969 3000

Wizytówka

Stowarzyszenie "Hallelu Jah"

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności przez krzewienie trzeźwości.
2. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, świadczenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz stałe wspieranie osób trzeźwiejących w utrzymywaniu abstynencji i powracaniu do pełnienia utraconych ról społecznych.
3. Organizowanie pomocy dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie prób w zakresie wyrównywania szans dla tych rodzin i osób.
4. Organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa.
5. Udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz organizowanie takiego wypoczynku.
6. Organizowanie pomocy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
7. Inną działalność dobroczynną i charytatywną.
8. Realizację projektów z zakresu promocji kultury.
9. Realizację projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działanie na rzecz niepełnosprawnych, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
10. Realizację uzgodnionych projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
11. Działania promujące zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.

Prowadzone działania:

PUNKT KONSULTACYJNY
Zachęcamy do odwiedzenia prowadzonego przez nas od września 2003 r. Punktu Konsultacyjnego dla sób Uzależnionych. Punkt jest miejscem, w którym osoby uzależnione mogą napić się herbaty, otrzymać odzież, skorzystać z łazienki, porozmawiać o swoich problemach. Oferta Punktu:
-w ramach dyżurów konsultacyjnych pomagamy osobom uzależnionym w znalezieniu miejsc w ośrodkach resocjalizacji, na oddziałach detoksykacji, w szpitalu zakaźnym, na terapii ambulatoryjnej itp.
-prowadzimy poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
-wspieramy osoby, które ukończyły terapię i podejmują wysiłek życia na trzeźwo poprzez poradnictwo oraz pomoc duszpasterską
-w uzasadnionych przypadkach kupujemy bilety dojazdowe lub konwojujemy pacjenta do ośrodka
-dopingujemy osoby trzeźwiejące do utrzymywania abstynencji i powracania do ról społecznych (wyjście z bezdomności, naprawienie relacji rodzinnych, podjęcie przerwanej nauki)
-wspólne spędzamy wolny czas na rozwijaniu pasji i zainteresowań (mecze piłki nożnej, wyjazdy integracyjne, wspólne wyjścia na koncerty, wyjazdy na rekolekcje wakacyjne)
-udzielamy wsparcia psychicznego i duchowego osobom z wirusem HIV.
Cele pracy Punktu:
-wzbudzenie chęci wyzdrowienia w osobach uzależnionych
-podjęcie przez nie leczenia w ośrodku rehabilitacji i readaptacji
-odnalezienie przez osoby po terapii swojego miejsca w środowisku (readaptacja społeczna)
-proponowanie osobom, którym pomagamy, włączenia się w życie grupy jaką jest katolicka wspólnota Hallelu Jah - nowe środowisko, w którym ważne są takie wartości jak samokontrola, abstynencja, uczciwość, samorozwój i inne wynikające ze świadomego przeżywania chrześcijaństwa
-wytworzenie u osób trzeźwiejących osobistych relacji międzyludzkich, opartych na odpowiedzialnej przyjaźni; rozwój aktywności; odkrycie własnych talentów i możliwości
-podjęcie przez osoby uzależnione przerwanej nauki i powrót do konstruktywnych ról społecznych (praca zawodowa, rodzina, małżeństwo)

Gdzie nas znaleźć?
-spotkania wspólnoty:
niedziele godz. 11.00, ul. Katedralna 4 (Msza Św. w Kościele pw. Piotra i Pawła)
środy godz.19.00, dom oo. salezjanów, ul. Grunwaldzka (za Mostem Grunwaldzkim - wejście po schodkach)
-Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych (patrz mapka)
lokal przy ul. Prądzyńskiego 37/1
Godziny pracy Punktu
poniedziałek 13.30-18.00
wtorek 10.30-16.00
środa 13.00-17.30
czwartek 13.00-18.00
piątek 13.30-16.30
Telefon do Punktu: 071 799 89 83 czynny w godzinach dyżurowania (patrz grafik powyżej)
Kontakt poza godzinami pracy punktu: 507 543 255 (Magdalena Ryba)

Akcentujemy wymiar duchowy człowieka:
Podstawą działania naszej grupy jest wiara, że człowiek jest istotą, która oprócz wymiaru fizycznego i psychicznego posiada również wymiar duchowy. Narkomanię widzimy więc nie tylko jako chorobę ciała i umysłu, ale także i ducha. Warunkiem zdrowia jest zaspokojenie potrzeb ludzkich na wszystkich trzech płaszczyznach. Wierzymy, że każdy może ten stan osiągnąć, gdy uzależniony - obok psychoterapii uzależnienia - zadba o swój rozwój duchowy poprzez modlitwę osobistą, poznawanie Boga przez lekturę Pisma Świętego i życie sakramentalne. Wierzymy, że są to drogi, przez które Bóg wchodzi w życie ludzkie i uzdrawia je.

"Zielone mity" czyli Internetowy Punkt Konsultacyjny
Inną inicjatywą jest działająca od 2004 roku strona internetowa poświęcona marihuanie - www.zielonemity.republika.pl - która, obok pewnych treści, jest miejscem wirtualnego kontaktu z konsultantem (przez pocztę elektroniczną, przez komunikator internetowy, cotygodniowy czat czy forum mające charakter wspierający dla podejmujących abstynencję i dla bliskich).

Grupa motywacyjna
Co miesiąc w punkcie organizujemy spotkanie połączone z posiłkiem, prezentacją oferty pomocowej Punktu, świadectwem życia w trzeźwości, indywidualnym dzieleniem oraz zachętą do podjęcia zmiany życia. Celem spotkań jest motywowanie do podjęcia leczenia, do zmiany trybu życia, do uwierzenia w to, że dla każdego jest szansa - choćby nawet wszyscy (łącznie z nim samym) go przekreślili.

Czym jest Hallelu Jah?
Działania na rzecz osób uzależnionych to tylko część tego, co robimy. Wspólnotą Hallelu Jah od lat opiekuje sie ks. bp Andrzej Siemieniewski., a od roku ks. Włodzimierz Wołyniec. Oprócz tego, że budując tę wspólnotę tworzymy dla siebie miejsce duchowego rozwoju - od początku jej istnienia (ponad 20 lat temu) staramy się "wychodzić na zewnątrz". Stąd przez cały rok prowadzimy rekolekcje i akcje ewangelizacyjne w rożnych miejscach: więzieniach, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach wychowawczych itp. Od kilku lat współpracujemy z ośrodkiem w Sadowicach, gdzie jesteśmy regularnie z propozycjami formacji duchowej, ze świadectwami trzeźwości i wolności od zniewoleń. Wspieramy też parafie w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania, organizujemy wyjazdowe obozy młodzieżowe oraz rekolekcje. Od niedawna we współpracy z ks. Ryszardem Zawadzkim współdziałamy na polu duszpasterskim w noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Więcej o Wspólnocie Hallelu Jah można dowiedzieć się ze strony internetowej www.hallelujah.pl

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- film
- edukacja kulturalna

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień
- rehabilitacja, terapia

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- pomoc finansowa
- poradnictwo specjalistyczne

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Za statutem:
1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w zakresie działalności pożytku publicznego.
2. Działalnością nieodpłatną w zakresie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia są prelekcje w szkołach dot. profilaktyki AIDS, prowadzenie punktu konsultacyjnego i innych programów dot. profilaktyki uzależnień oraz wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS. Ta sama działalność może być także realizowana odpłatnie.
3. Działalnością nieodpłatną w zakresie wspomagania celów związanych z kultem religijnym jest działalność edukacyjna w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie (za aprobatą asystenta kościelnego) rekolekcji, seminariów naukowych i innych form. Ta sama działalność może być także realizowana odpłatnie.
4. Pozostała statutowa działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.
5. Stowarzyszenie mocą uchwały Zarządu określa inne rodzaje działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Klubowe Centrum MIEJSCÓWKA - Wrocław ul. Prusa 32. Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży poprzez: - organizację zajęć manualnych, kulturalnych, artystycznych; - rozwój talentów i kreatywności uczestników warsztatów; - działania profilaktyczne zgodne z koncepcją wzmacniania "odporności" (resilience). Więcej: http://www.miejscowka.wroclaw.pl

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (CF).

Ludzie

Liczba członków: 16

Zarząd

Jędrzej Maciuk
prezes

Krzysztof Wierny
zastępca

Małgorzata Widuch
skarbnik

Magdalena Maciuk
sekretarz

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Jędrzej Maciuk
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy

gmina Wrocław