Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu

The Association of Help for Disabled Children

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym z uszkodzeniami układu nerwowego, narządu zmysłów i narządu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu
Peowiaków 6a
22-400 Zamość
Polska
Zamość
Zamość
lubelskie
jak wyżej
84 639 33 11, 84 627 14 38
84 627 14 38
www.spdn.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1991

Rejestry

0000057364
006057432
922-10-70-044
2004 roku

Ludzie organizacji

Lucyna Łukomska - Sekretarz
Małgorzata Jagoda - Członek Zarządu
Bogusław Ciosmak - Członek Zarządu
Małgorzata Pogudz-Kusiak - Skarbnik
Maria Król - Przewodnicząca
160

Struktura

Koło terenowe w Biłgoraju; NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość, tel. 84 639 33 11; NZOZ Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 51 42; WTZ w Zamościu; WTZ w Biłgoraju, Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach, Białobrzegi 19, tel. 84 671 28 03, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu, ul. Peowiaków 6A, tel. 84 639 90 31.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych. Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Sieć MPD".

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe