Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Active Women Association

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit.

Naszą misją jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.
W naszych codziennych działaniach i projektach dążymy do realizacji wizji świata, w którym wszyscy ludzie mogą żyć wolni od dyskryminacji ze względu na płeć i w pełni realizować swój wewnętrzny potencjał.

Nasze działania dotyczą:
- wszechstronnej edukacji i rozwoju kobiet;
- upowszechniania i ochrony praw kobiet;
- promowania równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia;
- przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci;
- zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym;
- promocji i ochrony zdrowia kobiet, w szczególności zdrowia reprodukcyjnego;
- ograniczania bezrobocia poprzez

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- film
- taniec
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Turystyka i krajoznawstwo
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
3 Maja 11
41-200 Sosnowiec
Polska
Sosnowiec
Sosnowiec
śląskie
jak wyżej
32 266 16 72
32 266 16 72
pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody na pierwsze piętro
2002

Rejestry

0000092308
277815291
644-30-93-989

Ludzie organizacji

Halina Sobańska - prezeska
Monika Sobańska - wiceprezeska
Dorota Zasowska - członkini Zarządu
30

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Polskie Lobby Kobiet

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego