Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych - nr KRS: 0000198280

"Hope" Foundation For Road Accident Victims

forma prawna:

fundacja

O nas

Terenem działania Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych jest obszar całego kraju, a podopiecznymi Fundacji osoby niepełnosprawne zamieszkujące różne strefy Polski. W większości w małych miasteczkach i wsiach. Z tego też względu celem Fundacji jest integracja i aktywność grupy społecznej na rzecz, której działa. W swojej pracy koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu tych osób poprzez działania z zakresu z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa
beneficjentów fundacji w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Już od dekady Fundacja kontynuuje program sumarycznej rehabilitacji pourazowej mającej na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Co za tym pociąga - ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
Józefa Chełmońskiego 1D/4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska
Ostrów Wielkopolski
ostrowski
wielkopolskie
Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
skr. poczt. 082, 63-400 Ostrów Wielkopolski 1
601 147 413, 792 246 466
,
korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro obsługi Beneficjentów Fundacji "Nadzieja" , dostępne dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Poznaniu przy Oś. Powstańców Warszawy 5 L.
2004

Rejestry

0000198280
251620047
622-25-66-863
2005 roku

Ludzie organizacji

Aleksandra Kieres - Prezes Zarządu Fundacji

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Budowa Ogólnopolskiego Centrum Rehabilitacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
2011 rok - 434.722,82 zł.
2012 rok - 598.731,38 zł.
2013 rok - 508.465,96 zł.
- Ogólnie na działania statutowe