Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Atena"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działania jest:
- prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych
- aktywizacja społeczna osób starszych
- upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
- zapobieganie niepełnosprawności i wolontariat.

Do Stowarzyszenia należy 287 osób w wieku emerytalnym.

Cele realizujemy poprzez:
- wykłady na poziomie uniwersyteckim, seminaria, dyskusje
- spotkania z ludźmi nauki i kultury działającymi w regionie
- różne formy działalności turystycznej, aktywności fizycznej, kulturalnej (wycieczki piesze, autokarowe, turnusy rehabilitacyjne, gimnastyka usprawniająca, spotkania towarzyskie, sekcja sprawnych rąk, warsztaty o kresach)
- działalność sekcji wzajemnej pomocy koleżeńskiej
- lektorat języków obcych
- działalność zespołu wokalnego.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- edukacja kulturalna
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Atena"
Dworcowa 26
55-120 Oborniki Śląskie
Polska
Oborniki Śląskie
trzebnicki
dolnośląskie
jak wyżej
71 310 17 48
poniedziałek w godz. 10.00 - 12.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000183818
932968266
915-16-67-066
2005 roku

Ludzie organizacji

Ewa Materny - prezes
Jadwiga Leszczynowicz - skarbnik
Barbara Prażuch - sekretarz
Anna Gruberska - członek zarządu
Maria Pałka - wiceprezes
287

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Rok 2010 - 4.100,00 zł.
Rok 2011 - 2.700,00 zł.
Rok 2012 - 2.300,00 zł.
Rok 2013 - 2.643,10 zł.
- Ogólnie na działania statutowe