Stowarzyszenie "AMICUS" - nr KRS: 0000068484

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Cele Stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublińca i regionu śląskiego, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe, edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, służące kształtowaniu aktywnych postaw obywateli wobec problemów społecznych, dotyczących poprawy jakości życia oraz związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem spraw obywatelskich.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równoprawności, szacunku i tolerancji.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:
a) wspierania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, działania na rzecz tworzenia trwałej i partnerskiej współpracy organizacji

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "AMICUS"
Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec
Polska
Lubliniec
lubliniecki
śląskie
jak wyżej
34 351 19 98
34 351 19 98
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00, kontakt telefoniczny
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

0000068484
151972306
575-17-36-098
2005 roku
05 2030 0045 1110 0000 0265 3450

Ludzie organizacji

Adam Żółtek - skarbnik
Zbigniew Seniów - prezes
Karolina Groblińska - wiceprezes
25

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2012 - ok. 47.000,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Zbiórka środków finansowych dla 3 osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na cele rehabilitacyjne, protezę nogi oraz na zapewnienie potrzeb egzystencjalnych.