Związek Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

forma prawna:

federacja, związek stowarzyszeń

O nas

Misja
Zintegrowanie sektora organizacji pozarządowych, działających w obrębie problematyki społecznej.
Tworzenie spójnej grupy wpływu w dialogu z władzami samorządowymi i biznesem.
Rola rzecznictwa organizacji i ich podopiecznych wobec podmiotów mających wpływ na sytuację podopiecznych.
Dążenie do wspólnego realizowania programów na rzecz podopiecznych przez organizacje należące do Związku.

Prowadzone działania
1) Program: "Ocena potrzeb naszych podopiecznych i budowa systemu wsparcia" przygotowany przez 10 organizacji należących do naszego związku.
2) Nasza organizacje pracują na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością (stwardnienie rozsiane, reumatyzm, choroby psychiczne i z upośledzeniem umysłowym) na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży; promocji, profilaktyki zdrowia oraz na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych

Adres siedziby, kontakt

Związek Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
87-100 Toruń
Polska
Toruń
Toruń
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
56 648 23 63
56 659 91 43
wtorek w godz. 13.30 - 15.30 oraz pod wskazanym nr-em telefonu
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000013846
871537837
879-22-92-139

Ludzie organizacji

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych "WRZOS"

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej