Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski "Podaruj Uśmiech"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Wyprowadzenie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z izolacji, włączenie ich do aktywnego życia społecznego, podejmowanie działań na rzecz osób nepełnosprawnych i ich rodzin. Poradnictwo, informacja.

Prowadzone działania
Dążenie się do zintegrowania się środowisk, organizacji działających na rzecz chorych i niepełnosprawnych, włączanie nauczycieli z klas integracyjnych i szkół specjalnych.
Organizowanie kolejnego już ostrowskiego integracyjnego biegu po zdrowie - uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, członkowie organizacji pozarządowych, podopieczni ŚDS z województwa mazowieckiego.
Odbiorcy naszych działań to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także szkoły, lekarze, członkowie klubu abstynenta. Dążymy do utworzenia placówki, w której pomoc znajdą dzieci i najmłodsze ich rodziny (od wczesnej stymulacji poprzez terapię dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym aż do warsztatów terapii zajęciowej.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski "Podaruj Uśmiech"
3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
Polska
Ostrów Mazowiecka
ostrowski
mazowieckie
jak wyżej
29 644 17 56
29 644 32 16
pon.- pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000187329
551319835
759-16-08-983

Ludzie organizacji

Mirosław Noga - Prezes
Zofia Mirkowicz - Sekretarz
Bożena Żabik - Skarbnik
Teresa Deluga - Członek
Alina Kulesza - Członek
70

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej