Fundacja Zamek w Goli

Gola Castle Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Fundacja Zamek w Goli powstała w 2003 roku celem wspierania ochrony i rewaloryzacji polskich zabytków i dóbr kultury. Szczególnym patronatem została objęta odbudowa i renowacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Goli Dzierżoniowskiej.

Prowadzone działania
Inicjowanie, organizowanie i wspieranie gromadzenia dokumentacji na temat zespołu dworsko-pałacowo-parkowego w Goli Dzierżoniowskiej;
Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności polegającej na bezpośredniej opiece nad wybranymi elementami zespołu dworsko-pałacowo-parkowego w Goli Dzierżoniowskiej;
Inicjowanie, organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych i artystycznych na terenie zespołu dworsko-pałacowo-parkowego w Goli Dzierżoniowskiej.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Zamek w Goli
Aleja Lotników 12
02-668 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 843 14 10, 691 032 366
22 847 81 31
www.gola.pl
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000168607
015571521
521-32-63-418
2005 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku