Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Zadaniem Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:
1. Zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków
2. Aktywizacja społeczna osób starszych.

Dla osiągnięcia wyżej określonych celów Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi dla swoich członków na terenie miasta Słupsk:
1. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin
2. Zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami
3. Lektoraty języków obcych
4. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej
5. Sekcje i koła zainteresowań
6. Wycieczki turystyczne i krajoznawcze
7. Samopomoc koleżeńską członków.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- film
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Arciszewskiego 22A
76-200 Słupsk
Polska
Słupsk
Słupsk
pomorskie
jak wyżej
59 840 54 78, 22 213 13 82
kontakt stały - e-mailowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.
2004

Rejestry

0000207763
771621156
839-28-90-078

Ludzie organizacji

Jadwiga Bekier - wiceprezes
Wacław Pietkiewicz - wiceprezes
Renata Majerowicz - sekretarz
Henryka Głowińska - szef rady programowej
Urszula Wyrwa - prezes
250

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego