Fundacja "Pomoc Rodzinie"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
- kształtowania prawidłowych relacji miedzy osobowych w rodzinie i postaw rodzin w relacji do społeczeństwa,
- kształcenia rodzin w zakresie naturalnych metod planowania rodziny,
- inicjowania i tworzenia form współpracy i samopomocy między rodzinami z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie,
- formacji i kształcenia osób, które w przyszłości miałyby kierować działalnością na rzecz rodziny.
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
- wychowania do wartości patriotycznych, religijnych i kulturowych dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
- Placówka Opiekuńczo wychowawcza wsparcia dziennego "Świetlica Rodzinna" o charakterze profilaktyczno - integracyjnym. W "Świetlicy Rodzinnej" prowadzone są warsztatowe zajęcia w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Zajęciami objęte są także dzieci niepełnosprawne.
- Comiesięczne

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Pomoc Rodzinie"
Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki
Polska
Łomianki
warszawski zachodni
mazowieckie
jak wyżej
695 960 884
22 751 35 26
www.fpr.pl
pon. - pt. w godz. 9.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.
1997

Rejestry

0000151624
012872363
118-12-40-546
2004 roku

Ludzie organizacji

Jarosław Szymczak - prezes

Struktura

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego - "Świetlica Rodzinna", ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Pomoc dzieciom ze szkoły specjalnej
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Współorganizowanie olimpiady sportowej dla dzieci i młodzieży. Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci ze szkoły specjalnej.