Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga" - nr KRS: 0000169329

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających: integrowaniu osób zagrożonych wykluczeniem ze środowiska, działaniu na rzecz przygotowania ich do życia w społeczeństwie, zdobywaniu praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, wspieraniu osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzone działania: prowadzenie dwóch placówek oświatowych:
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie,
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie.

Prowadzenie projektów:
Projekt "O-Tworzyć Świat" - przez 10 miesięcy w roku opieka nad naszych absolwentami. Zapewniona jest rehabilitacja, terapia logopedyczną, udział w rytmice z muzyką i warsztacie teatralnym. Poza tym uczestnicy mają możliwość wyjazdów ze swoimi młodszymi kolegami do teatru, na koncerty i kina.
Dwutygodniowe

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- film
- edukacja kulturalna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga"
Szczecińska 6
78-230 Karlino
Polska
Karlino
białogardzki
zachodniopomorskie
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga"
Koszalińska 96a, 78-230 Karlino
94 311 55 77
94 311 55 77
pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Do budynku wejście bez przeszkód.
2003

Rejestry

0000169329
331410612
672-19-85-756
2004 roku

Ludzie organizacji

Stanisława Wiewiórska - wiceprezes
Agnieszka Januszewska - skarbnik
Krzysztof Cielecki - prezes
31

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Najważniejszym celem jest zapewnienie rehabilitacji i opieki dla osób dorosłych wielorako niepełnosprawnych, ktorzy po ukończeniu edukacji w naszych placówkach pozbawieni są jakiejkolwiek aktywności. W polskim systemie opieki nie ma takich instytucji dziennego pobytu ( chodzi tu o osoby z upośledzeniem umysłowym posiadającym dodatkowe niepełnosprawności- ruchowe, autyzm, pozbawienie słuchu, wzroku, itp.). Osoby te wymagają szczególnych form opieki i rehabilitacji.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Biuro rachunkowe (prowadzenie księgowości)- 400,00 zł miesięcznie. Pozostałe osoby nie pobierają wynagrodzenia.
- Inne
Jako środki własne w sytuacji zdobycia grantów na projekty.
Środki uzyskane za 2013 rok - około 13.500,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Zapomogi losowe dla naszych członków i beneficjentów.