Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Delegatura w Częstochowie

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja
Zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych; przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządowej i innych instytucji. Prowadzenie rehablitacji zawodowej, społecznej, leczniczej. Organizowanie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, sportu, turystyki i rekreacji. Udostępnianie podręczników brajlowskich, z powiększonym drukiem, sprzętu optycznego i rehabilitacyjnego.

Prowadzone działania
Delegatura PZN w Częstochowie działa na terenie powiatów: Grodzki, Ziemski, Kłobucki, Lubliniecki, Myszkowski i części powiatu Zawierciańskiego. W swojej strukturze ma 8 kół terenowych i Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN oraz Świetlicę Złotego Wieku dla dorosłych członków PZN. Organizuje szkolenia indywidualne w miejscu zamieszkania

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Delegatura w Częstochowie
Aleja Wolności 20
42-200 Częstochowa
Polska
Częstochowa
Częstochowa
śląskie
jak wyżej
34 360 50 06, 34 360 55 35
34 360 50 06
pon. w godz. 10.00 - 18.00, wt. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

Ludzie organizacji

Barbara Łukasik - kierownik delegatury PZN w Czestochowie, wiceprezes Okręgu Śląskiego w Chorzowie
1483

Struktura

Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN; 8 kół terenowych
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Przynależność do związków, porozumień, sieci

KaFOS

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej