Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych

O nas

Obszary działań

- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Roosevelta 40a
41-800 Zabrze
Polska
Zabrze
Zabrze
śląskie
jak wyżej
32 373 34 67
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla wózków, zimą czasami zbyt śliska nawierzchnia!.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna