Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty "Barka"

Integration Association "Barka"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest, szeroko pojęta działalność prowadząca do integracji i reintegracji ze społeczeństwem osób wykluczonych w warunkach gospodarki rynkowej:
- Niesienie pomocy osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych.
- Animowanie społeczności lokalnej wokół problemów wykluczenia społecznego, bezdomności w tym długotrwałego bezrobocia.
- Upowszechnianie działań wspomagających rozwój animacji społeczeństwa obywatelskiego.
- Działanie na rzecz rozwoju kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.
- Uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- Wdrażanie i kreowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
- Aktywny udział w tworzeniu tradycyjnych, a przede wszystkim nowych form zatrudnienia,

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty "Barka"
Chudobczyce 27
64-423 Chudobczyce
Polska
Kwilcz
międzychodzki
wielkopolskie
jak wyżej
61 293 50 04
61 881 16 80
w godz. 7.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000173220
634523069
595-14-01-362

Ludzie organizacji

Tomasz Flinik - Prezes Zarządu
Zdzisław Molenda - Członek Zarządu
Marek Kania - Skrabnik

Struktura

Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Sieć Współpracy Barka

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej