Fundacja SIC!

SIC! Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest tworzenie nowoczesnej, lokalnej infrastruktury społecznej - wspierającej trwałe metody zwalczania problemów socjalnych oraz demokratyczne formy aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i stałą poprawę jakości życia.

Cele Fundacji realizowane są poprzez stymulowanie i przyczynianie się do procesu modernizacji i rozwoju lokalnej polityki społecznej, pracy socjalnej oraz uczestnictwa obywateli w życiu społecznym, a w szczególności poprzez:
- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność charytatywną;
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalność na rzecz mniejszości narodowych;
- ochronę i promocję zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Obszary działań

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Fundacja SIC!
Nadolnik 17a
61-012 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
61 852 16 43
61 671 16 61
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000142299
634469832
778-14-08-000

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej