Fundacja "Ocalenie"

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja "Ocalenie" jest organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej a udzielana przez nas pomoc jest bezpłatna dla osób z niej korzystających.

Działamy od 2000 roku, a obszar zainteresowań Fundacji obejmuje przede wszystkim tematy: uchodźstwa, pomocy uchodźcom, imigrantom i repatriantom, integracji i preintegracji uchodźców, imigrantów i repatriantów, wsparcia Polonii na Zakaukaziu, dialogu międzykulturowego oraz wielokulturowości.

Działania Fundacji koncentrują się na:
- pomocy uchodźcom, imigrantom na terenie Polski
- wsparciu instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i pracodawców w kontakcie z uchodźcami i imigrantami m.in. poprzez: konsultacje, mediacje, organizacje warsztatów
- współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy dla uchodźców i imigrantów
- prowadzeniu i udziale w badaniach monitorujących sytuacje uchodźców i imigrantów w Polsce
-

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- taniec
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Ocalenie"
Koszykowa 24 lok. 1
00-553 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 828 04 64
22 828 50 54
,
w godz. 9.00 - 16.00, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. 2 piętro - brak windy.
2000

Rejestry

0000030279
016446315
118-15-70-203
2008 roku

Ludzie organizacji

Piotr Bystrianin - Członek Zarządu
Kamil Kamiński - Członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2009 r. - ok. 8.000,00 zł.
2010 r. - ok. 3.400,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe