Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem" - nr KRS: 0000042118

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Naszym celem jest:
- Pomoc merytoryczne osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,
- zorganizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,
- zdobywanie finansów na organizację: szkoleń, terapii, rehabilitacji, festiwali, imprez kulturalnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i ich rodzin, wycieczek.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie organizuje rehabilitację medyczną dla młodzieży powyżej 18 roku życia, rehabilitację na basenie dla niepełnosprawnej ruchowo młodzieży członków Stowarzyszenia.Jest organizatorem wycieczek po kraju i po swoim regionie.
Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci do lat 18 z miasta Częstochowy, jest to Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, z którym współpracujemy od dnia jego powstania. W Centrum przyjmowane są dzieci od 3 lat na dzienny pobyt, gdzie wysokiej klasy specjaliści prowadzą pełną rewalidację. Dla dzieci

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- taniec
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem"
Jasnogórska 36
42-202 Częstochowa
Polska
Częstochowa
Częstochowa
śląskie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem"
Michałowskiego 2 lok. 51, 42-200 Częstochowa
500 670 313
poniedziałek w godz. 17.00 - 18.00; wtorek w godz. 17.00 - 18.30; kontakt telefoniczny lub e-mail
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Winda, brak progów.
2001

Rejestry

0000042118
151585549
573-24-43-768
2010 roku

Ludzie organizacji

Agnieszka Noga - członek zarządu
Barbara Łaptos - skarbnik
Nina Modłasiak - prezes
Agnieszka Krzemińska - wiceprezes
Jolanta Nykowska - sekretarz
45

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Leczenie, leki i rehabilitacja medyczna, turnusy rehabilitacyjne, transport , pomoc w zakupie samochodu dla niepełnosprawnego, pomoc w dostosowaniu samochodu dla niepełnosprawnego, pomoc w razie klęsk żywiołowych, pomoc finansowa w likwidacji wszelkich barier utrudniających normalne funkcjonowanie niepełnosprawnego w codziennym życiu, wycieczki, Dzień Dziecka, Mikołaj,Walentynki, Andrzejki itp.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Koszty zatrudnienia księgowej, telefon, internet.
2011 rok - 33.261,54 zł.
2012 rok - 52.804,30 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Rehabilitacja medyczna. Sprzęt ortopedyczny. Leki i inne środki zaopatrzenia medycznego. Nagrody Na Festiwal "Muzyczna Scena Integracji", Dzień Dziecka, Mikołaj, wigilia, wycieczki.