Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka" - nr KRS: 0000209788

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
-wspieranie więzi z rodziną i uświadamianie odpowiedzialności rodziny za los dziecka
-zapewnienie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny
-prowadzenie działań terapeutycznych zmierzających do minimalizacji skutków powstających w wyniku dezintegracji rodziny
-wzmacnianie rodzin zarówno naturalnych, jak i zastępczych i adopcyjnych
-przeciwdziałanie przemocy, przestępczości, uzależnieniom

Prowadzone działania:
Ośrodek oferuje pomoc: pracownika socjalnego, pedagogów, logopedy, psychologa, mediatora, adwokata. Oferujemy pomoc: rodzinie dysfunkcyjnej, problemowej (problemy wychowawcze, uzależnienia) rodzicom bezradnym wychowawczo, stosującym przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, z przejściowymi trudnościami; dzieciom wobec których stosowana jest przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, nadpobudliwym lub zahamowanym, zaburzenia zachowania z cechami utraty więzi z rodzicami, z problemami w nauce, z cechami utraty więzi z rodzicami i kobietom w

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"
Rewolucji 1905 r. 78 lok. 80
90-223 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 633 75 43, 501 420 968
42 633 75 43
pon. - pt. w godz. 11.00 - 19.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000209788
472353543
728-23-52-853
2004 roku
72 1440 1387 0000 0000 1639 3886

Ludzie organizacji

Struktura

Świetlica

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Wolne środki, rezerwa.