Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obecnie MSPDiON to prężnie działająca znana w całym kraju organizacja pożytku publicznego zatrudniająca ponad 190 osób, w tym sztab wykwalifikowanych specjalistów.
W ramach Stowarzyszenia działają:
1) Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, a w nim:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Poradnia Rehabilitacyjna,
- Przedszkole integracyjne,
- Przedszkole specjalne,
- Zespół rewalidacyjno-wychowawczy,
- Roczne przygotowanie przedszkolne,
- Klasy na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej,
3) Powiatowy Ośrodek Wsparcia.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- animacja społeczno-kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Kopernika 20
56-300 Milicz
Polska
Milicz
milicki
dolnośląskie
jak wyżej
71 383 00 14, 71 384 11 10, 71 383 12 57
71 383 00 14
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1993

Rejestry

0000028932
930125948
916-10-08-483
2004 roku

Ludzie organizacji

Monika Maryjowska - sekretarz zarządu
Iwona Górnicka - wiceprezes zarządu
Alicja Szatkowska - prezes
Urszula Gaj - wiceprezes zarządu
Małgorzata Łaszkowicz - skarbnik zarządu
100

Struktura

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, 56-300 Milicz, ul. Kopernika 20, tel. 71 384 11 10. Warsztat Terapii Zajęciowej, 56-300 Milicz, ul. Osadnicza 1c, tel. 71 383 11 55. Powiatowy Ośrodek Wsparcia, 56-300 Milicz, ul. Osadnicza 1c, tel. 71 383 11 55. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 56-300 Milicz, ul. Kopernika 20, tel. 71 383 10 99.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Ogólnopolska Federacja Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Sieć MPD".

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Rehabilitacja przystosowująca do życia społecznego; wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności; udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością; zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
2004 - 4.619,11 zł.
2005 - 3.206,70 zł.
2006 - 4.238,01 zł.
2007 - 21.050,08 zł.
2008 - 34.989,96 zł.
2009 - 35.340,00 zł.
2010 - 40.625,40 zł.
2011 - 44.625,40 zł.
2012 - 45.105,55 zł.
2013 - 56.649,10 zł.
- Konkretny program/cel
Ciągła, kompleksowa, wielospecjalistyczna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rehabilitacja medyczna, aktywizacja społeczna, zakup sprzętu rehabilitacyjnego.