Stowarzyszenie Solidarni "Plus" - Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" w Gajkach

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja:
Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się AIDS i dostarczanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat tej choroby.
Podejmowanie działań w kierunku złagodzenia urazów w sferze psychicznej moralnej i społecznej wśród osób zakażonych i ich otoczenia oraz działań mających na celu ochronę interesów osób zakażonych.
Przeciwdziałanie narkomanii.

Prowadzone działania:
Resocjalizacja i wsparcie terapeutyczne osób bezdomnych,uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Osada dla osób bezdomnych i innych potrzebujących pomocy socjalnej.
Akcje profilaktyczne na skalę lokalną. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w postaci organizowania pikników "zabaw dla dzieci, hipoterapia".

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Solidarni "Plus" - Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" w Gajkach
Gajki 3
76-200 Słupsk
Polska
Słupsk
Słupsk
pomorskie
Stowarzyszenie Solidarni "Plus" - Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" w Gajkach
skr. poczt. 301, 76-206 Słupsk 8
59 814 12 50, 608 401 284
59 814 12 50
www.gajki.eu
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak dojazdu, od przystanku trzeba dojść 2 km leśną drogą.
2001

Rejestry

0000169232
01285120800056
839-27-56-919

Ludzie organizacji

Sławomir Naftyński - kier. techniczny
Paulina Ostrowska - Terapeuta
Magdalena Woszczyna - Terapeuta
Robert Woszczyna - kierownik
Danuta Piołunkowska - księgowa

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego