Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Foundation for the Development of Polish Agriculture

forma prawna:

fundacja

O nas

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienie równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Misja Fundacji jest realizowana poprzez działalność mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich; projekty mające na celu wspieranie poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem, programy rozwoju lokalnego, publikacje i opracowania.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) jest niezależną organizacją pozarządową, która charytatywnie, naukowo i edukacyjnie angażuje się w działania społecznie użyteczne, przyczyniające się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wspierania społeczności wiejskich, zmniejszania skutków ubóstwa i przeciwdziałania skutkom bezrobocia na wsi i w małych miastach.

Obecnie Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikropożyczkowych i instytucji

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- animacja społeczno-kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Agencja Zatrudnienia
Lokalny Fundusz Poręczeniowy/Gwarancyjny, Lokalny Fundusz Pożyczkowy
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 864 03 90, 22 864 03 92
22 864 03 61
w godz. 8.00 - 16.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1988

Rejestry

0000143832
001387892
113-00-13-295

Ludzie organizacji

Monika Szymańska - prezes
Katarzyna Sabarańska - wiceprezes

Struktura

5 biur terenowych: Biuro terenowe w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz tel./fax (18) 441 35 66, (18) 441 36 32 tel. kom. 694 407 397 e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl godziny otwarcia biura: 8.30 - 16.30 Biuro terenowe w Połczynie Zdroju ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój tel./faks (94) 366 33 30 tel. kom. 694 407 396 e-mail: polczyn@fdpa.org.pl godziny otwarcia biura: 7.00 - 15.00 Biuro terenowe w Płocku ul. Królewiecka 22 lok.11, 09-400 Płock tel./faks (24) 268 90 60 tel. kom. 694 407 394 e-mail: plock@fdpa.org.pl godziny otwarcia biura: 8.00 - 16.00 Biuro terenowe w Siedlcach ul. Starowiejska 37, 08-110 Siedlce tel./faks (25) 644 66 15 tel. kom. 664 727 285 e-mail: siedlce@fdpa.org.pl godziny otwarcia biura: 8.00 - 16.00 Biuro terenowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów tel. (86) 276 01 56 tel. kom. 664 727 286 e-mail: zambrow@fdpa.org.pl godziny otwarcia biura: 8.00 - 16.00

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: