Klub Abstynenta "Alicja"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Klub "Alicja" jest formą rehabilitacji społecznej ludzi i ich rodzin, miejscem prowadzenia terapii grupowej, punktem informacyjnym. Jest zorganizowanym miejscem pomocy ludziom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.

Prowadzone działania
1. Działalność grup AA i AL-Anon na terenie klubu.
2. Tworzenie pewnego standardowego modelu opieki nad alkoholikami i ich rodzinami.
3. Uczestniczenie w propagowaniu profilaktyki uzależnień w szkołach i w regionie.
4. Zorganizowanie ośrodka rehabilitacji rodziny
Obecnie realizowany jest na bazie lokalowej Klubu Program Abstynencki Ośrodek Rehabilitacji Rodziny - przeciwdziałanie alkoholizmowi i wykluczeniu społecznemu którego autorem jest Janusz Tyrjan.
Program jest dotowany w kwocie 9000 zł przez Gminę Miasto Grudziądz

Spotkania AA i Al - Anon w Klubie Abstynenta „Alicja" w okresie od stycznia do grudnia
poniedziałek 17.00 - 20.00 - spotkania zamknięte grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików „Jowisz".
wtorek 17.00

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Klub Abstynenta "Alicja"
Toruńska 6 lok. 1
86-300 Grudziądz
Polska
Grudziądz
Grudziądz
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
56 462 39 39
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1989

Rejestry

0000187084
871550826
876-21-79-208

Ludzie organizacji

Janusz Tyrjan - prezes
Elżbieta Potrykus - skarbnik
Marek Wachonin - członek zarządu
29

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego