Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

Charity Foundation and Workshops of Activity Treatment for Disabled and Mentally Handicappedped People

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest podejmowanie, stosowanie do potrzeb, wielokierunkowych działań na rzecz środowiska inwalidów i osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie w szczególności przez następujące rodzaje działalności pożytku publicznego:
1. Zbieranie informacji i prowadzenie analiz i badań na temat inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz ustanowienie systemu informacji na temat tych osób - kod PKD 8532 C.
2. Udzielanie różnorakiej pomocy inwalidom i osobom niepełnosprawnym - kod PKD 8532 C.
3. Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz banku chleba i sprzętu - kod PKD 8532 C.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych - kod PKD 8532 C.
5. Poradnictwa i przygotowania do zawodów - kod PKD 8532 C.
6. Przygotowania turnusów rehabilitacyjnych, kolonii,, imprez rekreacyjno-sportowych, kulturalno-artystycznych itp., - kod PKD 9272 Z.
7.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Inne
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"
Górnośląska 6
62-800 Kalisz
Polska
Kalisz
Kalisz
wielkopolskie
jak wyżej
62 757 07 78, 601 073 529
62 757 07 78
fm.kalisz.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 13.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro usytuowane jest na I piętrze, co jest utrudnieniem dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych.
1992

Rejestry

0000079838
250521691
618-14-20-682
2004 roku

Ludzie organizacji

Stanisław Bronz - prezes zarządu
Ryszard Śliwa - sekretarz
Krystyna Hadrych - wiceprezes zarządu

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2005 - 1.900,00 zł.
2006 - 5.200,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe