Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

The Radom Charity Society

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, kierując się chrześcijańską zasadą pomocy bliźniemu, ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w zaspakajaniu potrzeb, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szczególnie rodziny, poprzez właściwe podejmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju.

Prowadzone działania:
1) Działania edukacyjne - organizacje pozarządowe, wolontariusze, bezrobotni, pielęgniarki, pracownicy pomocy społecznej.
2) Pomoc finansowa, rzeczowa, żywnościowa - rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.
3) Pomoc instytucjonalna - domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo - wychowawcze, organizacje pozarządowe.
4) Prowadzenie świetlicy środowiskowej - dzieci i młodzież zagrożona zjawiskiem patologii społecznej.
5) Organizacja wypoczynku - dzieci i młodzież zagrożona zjawiskami patologii społecznej.
6) Prowadzenie

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności
Stefana Żeromskiego 75
26-610 Radom
Polska
Radom
Radom
mazowieckie
jak wyżej
48 364 47 03
48 364 47 03
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem osób z niedowładem kończyn dolnych.
1994

Rejestry

0000022836
670727192
948-20-86-038
2004 roku

Ludzie organizacji

Ewa Gębczyk - Wiceprzewodnicząca
Alicja Klimowicz - Sekretarz
Maria Kszczotek - Przewodnicząca Rady
Leokadia Dąbrowska - Wiceprzewodnicząca
Anna Gryz-Turek - Skarbnik
48

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA. Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Radomskiego.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe