Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
- podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych,
- inicjowanie, rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych ze społecznością lokalną
- przeciwdziałanie alienacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
- prowadzenie szeroko rozumianego wolontariatu,
- prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym i przemocy w rodzinie,
- prowadzenie szeroko rozumianej pomocy społecznej, prawnej, profilaktycznej i psychologicznej dla środowisk zagrożonych (niepełnosprawni; patologie np. narkomania, agresja i alkoholizm; zaburzenia psychiczne; wykluczenie społecznie),
- prowadzenie działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska naturalnego,
- prowadzenie działań wspierających i propagujących turystykę i zdrowy styl życia,
- rozwój i promocja

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Warsztat Terapii Zajęciowej
Gminne Centrum Informacji

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom"
Szkolna 8 lok. 7
89-400 Sępólno Krajeńskie
Polska
Sępólno Krajeńskie
sępoleński
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
52 388 25 97
52 388 25 97
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00 lub po uzgodnieniu telefonicznym
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd, łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnch, szerokie ciągi komunikacyjne.
1999

Rejestry

0000040559
092475496
561-13-61-155

Ludzie organizacji

Daniel Wargin - członek
Jarosław Niemyjski - prezes
Sławomir Jaskulski - wiceprezes
Wiesława Stafiej - sekretarz
Alina Szumińska-Kozłowska - skarbnik
17

Struktura

Gminne centrum informacji

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego