Caritas Archidiecezji Katowickiej

forma prawna:

organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

O nas

Misja
Szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie, w oparciu o naukę Kościoła.
Bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna.
Koordynowanie i kierowanie całą akcją kościelną (charytatywną) na terenie Archidiecezji.
Współpraca ze stowarzyszeniami kościelnymi, ze świeckimi instytucjami socjalnymi i dobroczynnym oraz ludźmi dobrej woli.

Prowadzone działania
Organizacja działa na rzecz osób indywidualnych.
Prowadzi ponad 100 różnego rodzaju placówek: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Noclegownie, Jadłodajnie, Świetlice Socjoterapeutyczne dla dzieci, hospicja i wiele innych.
Poprzez Parafialne Zespoły Caritas organizuje kolonie, zbiórkę odzieży i żywności.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Ratownictwo i ochrona ludności
- Inne
Zakład Aktywności Zawodowej
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Wita Stwosza 20
40-042 Katowice
Polska
Katowice
Katowice
śląskie
jak wyżej
32 251 67 22
32 251 67 22
pon. - pt. w godz. 7.00 - 15.00, śr. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Winda, podjazdy.
1989

Rejestry

0000221725
006217516
954-21-53-986
2004 roku

Ludzie organizacji

ks. Krzysztof Bąk - dyrektor
Dariusz Latos - wicedyrektor
ks. Zenon Ryzner - wicedyrektor

Struktura

20 Ośrodków, w których zgrupowane są po kilka, kilkanaście placówek. Adresy, tefefony i inne podstawowe informacje na stronie Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Caritas Archidiecezji Katowickiej jest autonomiczna, jednak wchodzi w skład Caritas Polska.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Caritas Polska, Caritas Europa, Caritas Internationalis

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Dostosowanie naszych placówek (m.in. domy pomocy społecznej, świetlice socjoterapeutyczne) do obowiązujących standardów.