Związek Stowarzyszeń - Śląski Bank Żywności - nr KRS: 0000058731

forma prawna:

federacja, związek stowarzyszeń

O nas

Począwszy od 2004 roku Śląski Bank Żywności jest w regionie śląska wiodącym koordynatorem i dystrybutorem żywności z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższych mieszkańców wspólnoty europejskiej PEAD.

Bank jest organizatorem Zbiórek Żywności w tym w ramach programu "Podziel się Posiłkiem" oraz programów wspierających i edukacyjnych jak " Żywność-dobro które szanuję" oraz "Lider Postępów" Uczestniczy również w realizacji programów promujących zdrowe odżywianie "Jedz smacznie i zdrowo" W ramach obchodów Swiatowego Dnia Żywności organizuje "Strajk Żywności" oraz tematyczny happening.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- Pomoc specjalistyczna, związana z daną dziedziną: udzielanie bezpłatnej pomocy żywnościowej organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia ona do osób najbardziej potrzebujących
- Inne obszary wsparcia: pomoc i wsparcie organizacyjne
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- wydawnictwa, publikacje
- inne: Do potrzebujących i poszkodowanych bezpośrednio lub poprzez partnerskie organizacje oraz instytucje oraz współpracujące jednostki samorządowe.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Ratownictwo i ochrona ludności

Adres siedziby, kontakt

Związek Stowarzyszeń - Śląski Bank Żywności
Janasa 15
41-500 Chorzów
Polska
Chorzów
Chorzów
śląskie
jak wyżej
32 247 12 65
32 241 01 38
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. kilka schodów do biura
1999

Rejestry

0000058731
276702225
634-23-91-900
2010 roku

Ludzie organizacji

Jan Szczęśniewski - prezes zarządu
ks. Ignacy Czader - wiceprezes zarządu
Irena Proczek - skarbnik
Stefania Szczęśniewska - sekretarz
Gabrieia Bogurska - członek Zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe