Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze

The Society of The Friends of Children

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Misja
1. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych, zagrożonych marginalnością, izolacją i patologią.
2. Integracja społeczna tych dzieci i ich rodzin.
3. Danie równej szansy dzieciom z różnych środowisk.
4. Pozyskiwanie sponsorów.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie dwóch świetlic terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
2. Prowadzenie dwóch środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy
3. Działalność Centrum Porad Dziecka i Rodziny w ramach którego porad udzielają prawnik, psycholog, pedagog i logopeda
4. Organizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin najuboższych
5. Organizowanie imprez integracyjnych typu Mikołajki, itp.
6. Organizowanie cyklu szkoleń wolontariuszy i terenowych działaczy TPD na temat "Konwencja Praw Dziecka".

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Reja 3 lok. 1
65-076 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
68 324 14 74, 68 320 27 26
68 324 14 74
pon. - pt. w godz. 8.00 - 12.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000080395
978108585
929-11-26-206
2004 roku

Ludzie organizacji

3500

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe