Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
2) sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
3) rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku

Cele Stowarzyszenia realizuje się przez:
1) prowadzenie Ośrodka naukowo-dydaktycznego w Młynie-Papierni;
2) bezpośrednie kontakty i współpracę z zainteresowanymi jego działalnością osobami, stowarzyszeniami, samorządami i instytucjami;
3) organizowanie i uczestnictwo w pracach i programach na rzecz zachowania dziedzictwa;
4) rozwijanie działalności wydawniczej i informacyjnej;
5) podejmowanie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych w całości na realizację zadań statutowych.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
Borówkowa 10
71-034 Szczecin
Polska
Szczecin
Szczecin
zachodniopomorskie
jak wyżej
91 483 59 47
telefonicznie lub mailowo
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1994

Rejestry

0000122811
810720026
851-19-91-266
2008 roku

Ludzie organizacji

Paweł Cichecki - Wiceprezes
Alicja Cykalewicz-Tymbarska - Sekretarz
Mateusz Kurzawski - Skarbnik
Jerzy Milewski - Wiceprezes
Małgorzata Cykalewicz - Prezes
51

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni na Ośrodek naukowo-dydaktyczny. Rewaloryzacja zabytkowego dworu ryglowego w Niepołcku.
- Konkretny program/cel
Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni na Ośrodek naukowo-dydaktyczny. Rewaloryzacja zabytkowego dworu ryglowego w Niepołcku