Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celami organizacji są: zrzeszanie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów, wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad, rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin i dzieci uzależnionych, zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii oraz AIDS, reprezentowanie interesów rodzin osób uzależnionych na zewnątrz.

Organizacja stawia sobie za cel dotarcie z informacjami na temat szkodliwości substancji zmieniających świadomość do szerokiego grona dzieci i ich opiekunów. Diagnozowanie problemu (zakres i rodzaje korzystania ze środków zmieniających świadomość wśród dzieci i młodzieży). Dotarcie do środowisk zagrożonych uzależnieniem. Zmniejszenie ilości osób stosujących środki zmieniające świadomość. Promowanie zdrowego stylu życia. Korekta nieprawidłowego zachowania w zakresie korzystania ze środków zmieniających świadomość. Poradnictwo, interwencje kryzysowe. Zwiększenie wiedzy na temat

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
Elektoralna 26
00-892 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 620 64 35, 603 702 680
22 620 64 35
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Placówka znajduje sie na parterze. Wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
1986

Rejestry

0000054824
001258077
525-10-09-030
2004 roku

Ludzie organizacji

Janusz Zimak - przewodniczący
Henryka Rak - wiceprzewodniczący
Henryk Kasprzycki - wiceprzewodniczący
Elżbieta Frymus - sekretarz
Leszek Skrzypczak - Członek Zarządu
660

Struktura

6 oddziałów wojewódzkich, 2 oddziały terenowe

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych. Europejska Federacja Społeczności Terapeutycznych.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Dla dzieci i młodzieży biorącej udział w letnim zgrupowaniu socjoterapeutycznym
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Dopłata do czynszu za lokal.
28.875,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Dopłaty do czynszu i kosztów eksploatacji placówek na terenie kraju.