Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Organizowanie środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ustawowych i prawnych, wolontariuszy oraz innych osób działających na rzecz przestrzegania podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych - dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności.
Podejmowanie działań w kierunku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do diagnostyki i rehabilitacji leczniczej (np. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych).
Planowanie wszechstronnej działalności oświatowej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, zawodowej, zdrowotnej oraz terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym prowadzenie placówek oświatowych, szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów pomocy oraz punktu konsultacyjnego (porad) dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów na zasadach określonych właściwymi przepisami.
Organizowanie: odczytów, wykładów, prelekcji, szkoleń oraz prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka"
Uniejowska 3 lok. 38A
01-485 Warszawa-Bemowo
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka"
Pełczyńskiego 28A lok. 102, 01-471 Warszawa
22 304 89 65, 507 033 530
Zebrania w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00 - 20.00 w sali Art Bemu, ul. Górczewska 201. Najlepiej umawiać się na spotkanie telefonicznie.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1997

Rejestry

0000096480
012767650
522-23-79-534
2005 roku

Ludzie organizacji

Joanna Matkowska - sekretarz
Aleksander Rosa - prezes
Robert Kowalski, Aleksandra Wojtas - wiceprezes
Hanna Żamojcin - członek
Elżbieta Brogowicz - skarbnik
179

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i osób z porażeniem mózgowym i autyzmem.
2005 - ok. 8.000,00 zł.
2006 - ok. 8.000,00 zł.
2007 - ok. 6.600,00 zł.
2008 - ok. 12.000,00 zł.
2009 - ok. 12.000,00 zł.
2010 - ok. 10.000,00 zł.
2011 - 14.000,00 zł.
2012 - 0 zł.
2013 - 3.200,00 zł.
2009 - 14.608,00 zł.
2010 - 8.632,69 zł.
2011 - 13.981,63 zł.
2012 - 3.027,80 zł.
2013 - 7.723,20 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Rehabilitacja tj. zajęcia hipoterapii, gimnastyka, zajęcia na basenie.