Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest samorządnym, społecznym stowarzyszeniem pozarządowym działającym od 1919 roku na rzecz dzieci i prowadzącym działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną.
TPD posiada osobowość prawną i własny statut.
TPD współpracuje z organizacjami, instytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Cele i środki działania TPD:
- czuwa nad przestrzeganiem praw dzieci
- udziela rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych
- organizuje pomoc i opiekę nad dziećmi z rodzin biednych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, oraz zagrożonych patologią społeczną
- rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych
- podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia przed negatywnym skutkami zagrożeń ekologicznych
- organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- sztuki wizualne, wzornictwo
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
Pocztowa 16
40-002 Katowice
Polska
Katowice
Katowice
śląskie
jak wyżej
32 201 01 77
32 201 01 77
pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest winda (inwestycja dofinansowana w 2014 roku ze środków PFRON).
2002

Rejestry

0000131323
277894356
634-23-03-729
2005 roku

Ludzie organizacji

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe