Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Misja:
Organizacja reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin, opiekunów prawnych.
Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Działania:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka i zaspokajaniu ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji ze środowiskiem, a także wspieranie w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenie socjalne, ochrona i pomoc prawna.
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
3. Uregulowanie prawne

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Elektoralna 12/14
00-139 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 624 05 74, 22 624 92 05
22 624 92 05
,
pon. w godz. 08.00 - 17.00, wt. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. II piętro, nie ma windy.
1991

Rejestry

0000162557
011517690
525-15-64-547
2007 roku

Ludzie organizacji

Krzysztof Marciniak - przewodniczący
Danuta Psiurska - wiceprzewodniczący
Stanisława Syller - skarbnik
Katarzyna Paluch - sekretarz
670

Struktura

Ośrodek Dzienny. Dom Rodzinny. Zespół Rehabilitacyjny. 3 Środowiskowe Domy Samopomocy. Mieszkanie Treningowe-Chronione. Mieszkanie Wspomagane. Ośrodek Rehabilitacjno-Edukacyjno-Wychowawczy. 3 Kluby Integracyjne.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe