Polskie Akademickie Stowarzyszenie Folklorystyczne

Polish Academic Folk Association

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Dążenie do zachowania cennych wartości polskiej kultury ludowej. Pobudzenia aktywności i podnoszenia poziomu artystycznego zespołów. Prowadzenie działalności dydaktyczno - wychowawczej. Popieranie i stwarzanie warunków rozwoju ruchu folklorystycznego jako jednej z dziedzin sztuki. Popularyzowanie polskiej sztuki w kraju i za granicą. Kształtowanie i umacnianie patriotycznych postaw. Podejmowanie inicjatyw propagujących wartości kultury w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

Prowadzone działania
Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej akademickim zespołom. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej. Inicjowanie oraz współudział i organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali i konkursów folklorystycznych. Typowanie akademickich zespołów do udziału w festiwalach, konkursach. Świadczenie pomocy w podnoszeniu poziomu artystycznego. Organizowanie szkoleń, seminariów, konsultacji etc. Wydawanie publikacji. Gromadzenie informacji o akademickim

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Polskie Akademickie Stowarzyszenie Folklorystyczne
Marymoncka 34
01-813 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 834 37 01
22 834 37 01
www.pasf.pl
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000098879
012200416
521-27-90-239

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej