Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Główny

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego.

Związek działa na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją skupiającą emerytów, rencistów i inwalidów.

Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest wyrazicielem opinii emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.

Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności seniorów, prowadzą bogatą działalność kulturalną i artystyczną, organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne. dostosowane do potrzeb i zainteresowań swoich członków.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie organizacji pozarządowych

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Główny
Aleje Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 827 09 15, 22 827 19 56
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. IV piętro, mała winda na wysokim parterze.
1977

Rejestry

0000109984
000776019
525-15-62-577

Ludzie organizacji

Struktura

Podstawową jednostką organizacyjną są koła terenowe (incydentalnie występują również koła środowiskowe), podległe oddziałom rejonowym. Te z kolei podlegają oddziałom okręgowym. Zwierzchność nad oddziałami okręgowymi sprawuje Zarząd Główny. Ogólna liczba ogniw związkowych według stanu na koniec 2009 roku wynosiła 2.519, z tego 39 stanowiły oddziały okręgowe, 485 - oddziały rejonowe, a 1.995 - koła.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców