Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
- podejmowanie na forum krajowym i zagranicznym działań zmierzających do uzyskania moralnego zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej dla obywateli polskich poszkodowanych przez III Rzeszę - z tytułu różnych form represji nazistowskich,
- działanie w celu zabezpieczenia poszkodowanym przez III Rzeszę należnych im praw oraz uzyskania dla członków Stowarzyszenia pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej,
- dokumentowanie prawdy historycznej o losach obywateli polskich prześladowanych przez III Rzeszę,
- działanie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) gromadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji fizycznej i ekonomicznej obywateli polskich, dokonanej przez III Rzeszę,
2) organizowanie i udzielanie pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia zainteresowanym w dochodzeniu i uzyskaniu zadośćuczynienia za krzywdy, straty moralne i materialne wyrządzone przez III Rzeszę,
3) reprezentowanie

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Górska 12 lok. 15
00-740 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 841 35 91, 668 545 499
22 841 31 22
pon. - śr. w godz. 10.00 - 14.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1988

Rejestry

0000056984
001317058
521-10-30-437
2004 roku

Ludzie organizacji

Józef Sowa - Honorowy Przewodniczący
Barbara Lewicka - Sekretarz Generalny
Leokadia Wieczorek - Przewodniczący
Stanisław Wasik - Wiceprzewodniczący

Struktura

35 oddziałów

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Podejmowanie na forum krajowym i zagranicznym działań zmierzających do uzyskania moralnego zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej dla obywateli polskich poszkodowanych przez III Rzeszę - z tytułu różnych form represji nazistowskich. Działanie w celu zabezpieczenia poszkodowanym przez III Rzeszę należnych im praw oraz uzyskania dla członków Stowarzyszenia pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej. Dokumentowanie prawdy historycznej o losach obywateli polskich prześladowanych przez III Rzeszę.
- Ogólnie na działania statutowe