Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Socio-Cultural Associacion of Koszalin

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Najważniejsze działania prowadzone przez Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w ostatnich latach:

Organizacja Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja (2004-2013)
Więcej informacji: http://integracjatyija.pl

Projekt stworzenia zespołu Wiosek Tematycznych w pięciu wsiach województwa zachodniopomorskiego w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal (2005-2008)
Więcej informacji: http://wioskitematyczne.org.pl

Projekt "Ekonomia Społeczna na Szlaku Cysterskim" (2009)
Więcej informacji: http://cysters.pl

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- teatr
- film
- animacja społeczno-kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
plac Polonii 1
75-415 Koszalin
Polska
Koszalin
Koszalin
zachodniopomorskie
jak wyżej
94 348 15 41, 606 351 144, 506 602 689
94 348 15 50
,
w godz. 9.00 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro znajduje się na parterze, dostępny jest podjazd dla wózków
1964

Rejestry

0000149223
007025316
669-22-29-970

Ludzie organizacji

Dariusz Pawlikowski - Prezes
Barbara Jaroszyk - Wiceprezes
Maria Idziak - Wiceprezes
Piotr Andrzej Bochenek - Sekretarz
70

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego