Fundacja Centrum Praw Kobiet

Women`s Rights Center

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1. poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w tym zwłaszcza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie;
2. przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną;
3. przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio dotykają kobiet;
5. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji;
6.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Wilcza 60 lok. 19
00-679 Warszawa-Śródmieście
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 622 25 17, 22 652 01 17, 22 621 35 37
22 622 25 17
,
Wilcza 60 lok. 19: pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00. Piękna 66A lok. 10/11: pon., pt. w godz. 9.00 - 17.00, wt., śr., czw. w godz. 9.00 - 20.00.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Piękna 66A lok. 10/11. Wąska winda.
1994

Rejestry

0000188668
010840212
525-14-50-105
2006 roku

Ludzie organizacji

Elżbieta Zychowicz - członkini zarządu
Danuta Duch-Krzystoszek - członkini zarządu
Urszula Nowakowska - przewodnicząca zarządu

Struktura

Fundacja posiada oddziały w Łodzi, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Grójcu oraz Żyrardowie.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Europejska Sieć Przeciw Przemocy wobec Kobiet, EWL.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Wsparcie programów pomocy dla kobiet ofiar przemocy (porady prawne, psychologiczne, schronisko).
- Ogólnie na działania statutowe