Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju naszych podopiecznych, oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym. Uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między otwartym środowiskiem a niepełnosprawnymi i ich rodzicami.

Prowadzone działania:
Działanie nasze oparte jest o "Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", "Prawo o Stowarzyszeniach", "Statut Stowarzyszenia", Uchwały Walnego Zebrania Członków oraz roczny plan pracy. Prowadzimy indywidualną rehabilitację z zakresu czynności dnia i orientacji przestrzennej. Prowadzimy zajęcia manualne. Pomagamy rodzicom i opiekunom członków Stowarzyszenia w działaniach na rzecz edukacji, zabezpieczania potrzeb socjalnych i innych ważnych spraw życiowych i osobistych. Organizujemy spotkania zajęcia ze specjalistami i profesjonalistami. Byliśmy organizatorem festynu sportowo-rekreacyjnego dla ogółu społeczności osób niepełnosprawnych

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu
Ks. Władysława Łęgi 5 lok. 68
86-300 Grudziądz
Polska
Grudziądz
Grudziądz
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
56 463 03 04
poniedziałek, środa, piątek w godz. 15.00 - 17.00, kontakt telefoniczny
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy, II piętro.
1995

Rejestry

0000155211
870329433
876-17-47-828
2009 roku

Ludzie organizacji

Marian Mindt - członek
Bolesław Biernacki - prezes
Elżbieta Depczyńska - wiceprezes
Małgorzata Dondelewska - sekretarz
Irena Urbanska - skarbnik
82

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe