Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie - nr KRS: 0000133561

The Society of The Friends of Children

forma prawna:

jednostka terenowa z osobowością prawną

O nas

Misja
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:
1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
3) ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
4) upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
5) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
Jarowita 2 lok. 9
70-501 Szczecin
Polska
Szczecin
Szczecin
zachodniopomorskie
jak wyżej
91 434 51 28
91 488 42 01
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000133561
812548420
851-28-05-432
2004 roku

Ludzie organizacji

Zygmunt Pyszkowski - prezes
Barbara Boraś-Bogumił - wiceprezes
Henryk Zaborocki - wiceprezes
9558

Struktura

Struktura TPD to Oddziały Miejskie, Oddziały Miejsko-Gminne, Oddziały Gminne, Oddziały Powiatowe. Ponadto działa 15 Specjalistycznych Kół Przyjaciół Dzieci.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Dożywianie dzieci w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD, pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla dzieci z Zespołem Downa, wyposażenie punktów przedszkolnych, pomoc rodzicom chorych dzieci w sfinansowaniu kosztownych i skomplikowanych opercji (w 2009 roku sfinansowana z wpływów z 1% podatku operacja dziewczynki z syndromem Schnurringa z akrosyndaktrią palców).
Środki uzyskane za 2004 rok - 63.631,95 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
2009 rok - pierwsza z dwóch koniecznych operacji dziewczynki z syndromem Schnurringa z akrosyndaktrią palców przeprowadzona w klinice w Niemczech, koszt ok. 50 000 zł. Wyposażenie i oddanie do użytku placówek dydaktycznych dziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci w wieku 3-5 lat (punkty przedszkolne). Dożywianie dzieci w 77 Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci z placówek wsparcia dziennego.