Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych "Novum"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Prowadzenie kształcenia i dokształcania podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Prowadzone działania
1. Przygotowywanie szczegółowych programów różnych rodzajów kształcenia (dla kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających i dla specjalizacji).
2. Rozpoznawanie wśród pielęgniarek i położnych zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe.
3. Współudział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących podnoszenia przez pielęgniarki i położne kwalifikacji zawodowych.
4. Podejmowanie działań służących uzyskaniu dotacji z MZ na kształcenie pielęgniarek i położnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Inne
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych "Novum"
Graniczna 4
20-010 Lublin
Polska
Lublin
Lublin
lubelskie
jak wyżej
81 749 60 39
81 749 60 39
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

0000008601
431199278
946-22-30-420

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców