Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
- Działalność na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym.
- Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, edukacji, udziału w kulturze, integracji ze środowiskiem, udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
- Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, z Kościołem Katolickim.
- Organizowanie samopomocy członkowskiej, prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodziców osób niepełnosprawnych, prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej.
- Udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
- Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej: odbiorcami są osoby niepełnosprawne z miasta i Powiatu Dębickiego.
- Gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, rehabilitację

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Inne
Zakład Aktywności Zawodowej
Klub Pracy
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"
Świętej Jadwigi 1
39-200 Dębica
Polska
Dębica
dębicki
podkarpackie
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"
Kolejowa 30 A, 39-200 Dębica
14 681 16 14
14 681 16 14
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1994

Rejestry

0000008843
850288968
872-20-15-819
2004 roku

Ludzie organizacji

Jan Ciołczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia
Paweł Morawczyński - Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia
Zofia Jaworek - Skarbnik Stowarzyszenia
Małgorzata Kula - Sekretarz Stowarzyszenia
175

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Wolne środki, rezerwa.