Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku

Polish Association for Persons with Mental Disability - Gdańsk Branch

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
- Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.
- Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
- Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
Polska
Gdańsk
Gdańsk
pomorskie
jak wyżej
58 553 02 61
58 340 87 82
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. dwa wejścia do budynku bez barier - podjazdy. Pełna dostępność na parter. Na I i II wejście po schodach. Obsługa interesantów odbywa się na parterze.
1992

Rejestry

0000081242
190056591
584-10-66-193
2006 roku

Ludzie organizacji

Joanna Cwojdzińska - Przewodnicząca Zarządu Koła
Ewa Truszkowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Ewa Mikołajczyk - Skarbnik
Monika Gołubiew-Konieczna - Sekretarz
180

Struktura

9 placówek: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po drodze", Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Galeria "Świętojańska", Zespół Mieszkań Wspomaganych, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych oraz Orkiestra VITA ACTIVA.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Adaptacja i zniesienie barier architektonicznych w budynku, w którym mieścić się będą Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (placówka dla dzieci od 0 do 7 lat), Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (dla dzieci od 7 do 24 lat), Środowiskowy Dom Samopomocy (dla dorosłych osób niepełnosprawnych), Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju.
2010 - 34.000,00 zł.
2011 - 36.000,00 zł.
2012 - 39.000,00 zł.
- Konkretny program/cel
Remont i adaptacja budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych