Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom

Catholic Social Services Childerns

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Pomniejszanie skutków nasilającej się patologii społecznej, szczególnie walka z alkoholizmem, narkomanią, toksykomanią. Organizowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

Prowadzone działania
Prowadzenie hospicjów w Suwałkach, Sejnach i Augustowie. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla najbardziej zagrożonych podopiecznych. Prowadzenie odczytów i spotkań. Wydawanie publikacji i ulotek. Dożywianie dzieci najuboższych Udzielanie pomocy materialnej i finansowej.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom
Łanowa 13
16-400 Suwałki
Polska
Suwałki
Suwałki
podlaskie
Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom
Osiedle II bl. 16 lok. 6, 16-400 Suwałki
607 836 553
zgodnie z organizacją zajęć
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdy i windy.
1988

Rejestry

0000222562
001296280
844-15-68-366

Ludzie organizacji

Małgorzata Prawdzik - skarbnik KTSD
Laura Gąsiewska - członek Zarządu Krajowego KTSD
Henryka Puza - członek Zarządu KTSD
Zenon Dziedzic - prezes Zarządu Krajowego KTSD
Barbara Dąbrowska-Szmulik - wiceprezes Zarządu Krajowego KTSD
17

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego